Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката/програма НВО у области развоја и унапређења права мањинских народа и других мањинских националних заједница

Датум објаве: 18.12.2018 13:43 | Аутор: Министарство за људска и мањинска права

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „ Заштита и промовисање мањинских права “, објављеним дана 14.05.2018. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2018. години у области Развоја и унапређења права мањинских народа и других мањинских националних заједница , Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у наведеној области Министарства за људска и мањинска (у даљем тексту: Комисија) доноси:

Одлуку
о расподјели средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области развоја и унапређења права мањинских народа и других мањинских националних заједница

И Одобрава се расподјела средстава у износу од 161.453,83€ за реализацију следећих пројеката/програма невладиних организација у области развоја и унапређења права мањинских народа и других мањинских националних заједница, по Јавном конкурсу за 2018. годину, под називом “Заштита и промовисање мањинских права”, број 01-006-5/18 од 14.05.2018. године, на основу коначне Ранг листе пројеката, бодованих од стране независних процјењивача/ица:

1. „Образовање за мултикултурализам и интеркултурализам”, у износу од 11.575,00 еура, који ће реализовати НВО ”Центар за грађанско образовање“Подгорица.

2. „Промовисање културне баштине Бошњачког народа код младих „Бошњачка Ризница”, у износу од 6.870 еура, који ће реализовати НВО ”Демократски прогрес“, Бијело Поље.

3. ,,Документарни филм „ Разлике које нас обогаћују” у износу од 8.000 еура, који ће реализовати НВО ”Глас Плава“, из Плава.

4. „Школа демоктарстког руковођења- Мањинска права у ЦГ”,у износу од 14.986 еура, који ће реализовати НВО ”Грађанска алијанса“ Подгорица.
.
5. „Језици мањинских народа у Јавној управи- између закона и праксе”., у износу од 13.250 еура, који ће реализовати НВО ”Иницијатива младих за људска права (YИХР)“, Подгорица.

6. ,,Талентом уважавамо раличитости”, у износу од 11.350,00 еура, који ће реализовати НВО ”Наша будућност“, Никшић.

7. ,,Мој језик-равноправни језик “, у износу 7.303,00 еура, који ће реализовати НВО ”Нови хоризонт“, Улцињ.

8. ,,Очување културног наслеђа и језика у Општини Улцињ”, у износу од 10.679,00 еура, који ће реализовати НВО ”Пеликан“,Улцињ.

9. ,,Мултикултура која спаја”, у износу од 12.350,00 еура, који ће реализовати НВО ”Регионални Центар за умјетност, кутуру и медије- ЕЛИТА ПЛУС“,Улцињ.

10. ,,Караван ромске умјетности”, у износу од 9.089,00 еура, који ће реализовати НВО ”Удружење Рома Будо Томовић“,Никшић.

11. ,,Заједно за афирмацију мултикултурализма и равноправности”., у износу од 14.325 еура, који ће реализовати НВО ”Центар за демократију и људска права- ЦЕДЕМ“,Подгорица.

12. ,, Запостављено, а не заборављено”, у износу од 7.365,00 еура, који ће реализовати НВО ” СОС телефон за жене и дјецу Улцињ“, Улцињ.

13. ,,Очување и развој културе, традиције и националног идентитета ромске популације у ЦГ,, у износу од 12.060,00 еура, који ће реализовати НВО , ”Удружење Рома Црне Горе, Подгорица“,Подгорица.

14. ,, Изучавање хрватске културе и повјести теренском наставом,, у износу 7.641,00 еура, НВО,,Гјургјево брдо,,-Тиват

15. ,,Евидентирање објеката од значаја за мањине,, у износу од 14.605 еура, НВО ,,Ад хоц,, -Улцињ

ИИ Комисија ће у року од 30 дана од дана објављивања ове Одлуке закључити уговоре са невладиним организацијама којима су додијељена средства за финансирање пројеката/програма, којима ће се дефинисати начин исплате, коришћење средстава, извјештавање и надзор над реализацијом пројекта/програма за који су додијељена средства.

ИИИ Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за расподјелу средстава Министарства људска и мањинска права за област развоја и унапређења права мањинских народа и других мањинских националних заједница расписала је Јавни конкурс „Заштита и промовисање мањинских права“ број 01-006-5/18 од 14.05.2018. године, (у даљем тексту: Јавни конкурс) за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области развоја и унапређења права мањинских народа и других мањинских националних заједница. Јавни конкурс је расписан у складу са чланом 32в Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11 и 37/17). Конкурс је сачињен у складу са чланом 2 и 3 Одлуке о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и пограма невладиних организација у 2018. години. („Службени лист ЦГ“, бр. 83/17) и члановима 3 и 4 Правилника о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс („Службени лист ЦГ“, бр. 14/18). Предметним Конкурсом је између осталог наведено да је укупан износ средстава која се расподјељују невладиним организацијама 161.453,83€, у распону од 4.000 еура (минималан износ), до 15.000 еура (за максималан износ).

С тим у вези, на основу Јавног конкурса достављено је 80 пријава од стране 80 невладиних организација.

Поступајући по наведеним пријавама, Комисија је, након извршене административне провјере пријављених пројеката/програма, Записником бр. 01-006-5/18-84, утврдила да је од 80 достављених пријава; 38 су испунили услове Конкурса, непотпуних пријава било је 32, због непоштовања временског рока одбијени су пројекти 3 НВО, док је 7 пројеката одбијено због неиспуњавања услова Конкурса . У складу са ставом 2 члана 32г Закона о невладиним организацијама, Комисија је 28. јуна 2018. године, на интернет страници Министарства за људска и мањинска права, објавила Листу невладиних организација које нису доставиле потпуну пријаву, уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију. Невладине организације са поменуте листе су биле дужне да, у року од пет дана од дана објављивања Листе, отклоне утврђене недостатке, а у случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује. Након предвиђеног рока, Записником констатовано је да је од 32 НВО, 12 невладиних организација поступило на прописан начин и доставило тражену документацију.
Након тога, 50 пријава невладиних организација које су испуниле услове да могу бити бодоване, у смислу члана 32ђ Закона о невладиним организацијама, достављене су ангажованим независним процјењивачима/цама, који/е су извршили/е бодовање према утврђеним критеријумима. Сходно извршеном бодовању од стране независних процјењивача/ица Комисија је у складу са чланом 32е Закона о невладиним организацијама утврдила Ранг листу пројеката/програма.

Полазећи од обавеза утврђених чланом 32ж став 2 Закона о невладиним организацијама Комисија је приликом доношења ове Одлуке водила рачуна о висини потребних средстава за финансирање сваког појединачног пројекта, односно програма у односу на укупан износ средстава опредијељених за расподјелу, броју бодова за сваки пројекат/програм. Чланом 8 Уредбе о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса (“Службени лист ЦГ”, бр. 13/18) предвиђено је да се коначан број бодова за сваки пројекат, односно програм утврђује тако што се збир укупног броја бодова два независна процјењивача дијели са два. Сходно томе, Комисија је сачинила Ранг листу бр. 01-006-3/18-60-2. На Ранг листи 36 пројеката невладиних организација је предложено за финансирање, с обзиром да њихов укупан број бодова прелази 50% укупног броја бодова. Редослед ових рангираних пројеката сходно оствареним бодовима је следећи:

1. “Заједно за афирмацију мултикултурализма и равноправности” – НВО Центар за демократију и људска права-ЦЕДЕМ – Подгорица, са 88 бодова;

2. "Образовањем за мултиккултурализам" – Центар за грађанско образовање- Подгорица, са 81 бодом;

3. "Школа демократског руковођења" – НВО Грађанска алијанса-Подгорица, са 79,5 бодова;

4. “Мој језик-равноправан језик” – НВО Нови хоризонти-Улцињ, са 77.5 бодова;

5. “Промовисање културне баштине код младих бошњака“, НВО Демократски прогресс-Бијело Поље, са 77 бодова;

6. “Каравани ромске умјетности”, НВО Удружење Рома ,,Будо Томовић,,-Подгорица са 74.5 бодова;

7. “Језици мањинских народа у јавној управе између закона и у пракси “, НВО Инцијатива младих за људска права-Подгорица , са 73, бодова;

8. “ Евидентирање објеката од значаја за мањине”, НВО Ад Хоц -Улцињ, са 71,5 бода;

9. ”Талентом уважавамо различитости”, НВО” Наша будуцност нк’’, са 68,5 бодова;

10. “Очување културног наслеђа и језика у општини Улцињ”-НВО ,,Пеликан“-Улцињ са 68,5,бодова;

11. ”Очување и развој културе,традиције и националног идентитета ромске, НВО – Удружење Рома ЦГ пг, са 68 бодова;

12. “Заступљеност албанске национално мањине у органима управе – НВО ”Регионални центар за умјетност и културу ЕЛИТА – Улцињ, са 67,5 бодова;

13. “Разлике које нас обогаћују” НВО Глас Плава , са 67,5 бодова;

14. “Албанска Традиција” НВО СОС телефон за жене и дјецу-Улцињ , са 67 бодова;

15. “Изучавање хрватске културе и повијести теренском наставом ” НВО Гјургјево брдо-Тиват са 67 бодова;

16. “Већа толеранција-мања дискриминација ” НВО Млади инфо Монтенегро-Подгорица, са 66.5 бодова;

17. “Промоција ромске културе у борби против просјачења” НВО Дефентологија-Никшић са 66.5 бодова;

18. “Очување и промоција седамдесетгодишњег наслеђа” НВО КУД Рамадан Шаркић-Тузи, са 64 бода;

19. “Очување албанског језика кроз информисање албанаца путем Wеб странице” НВО Промул-Улцињ, са 64 бодова;

20. “Школа о ромском идентитету” НВО Ромска организација младих-крочите са нама-пхиен аменц’ Подгорица са 62,5 бодова;

21. Бошњаци у Црној Гори – култура, традиција и историја кроз десет документарних серија и један филм “” НВО Бошњачко друство - Авлија -Рожаје, са 62 бодова;

22. “Часопис “Санџачки зборник” број 1” НВО Бошњачко друство – Авлија-Рожаје, са 61,5 бодова;

23. “Запосли Роме” НВО Клуб кулутре-Бијело Поље са 61.5 бодова;

24. “Антидискриминација муслимана у Црној Гори – Медијске кампање и информисање” НВО Бошњачко друство – Авлија-Рожаје, са 60,5 бодова;

25. “Очување и развој културе језика бошњака Црне Горе” НВО Грађанкса инциатива младих-Рожаје, са 60,5 бодова;

26. Против предрасуда и дискриминације БЕСА- филмска адапција приповјетке ,,Образ,,-Академика Зувдије Ходзица НВО Прогресивни филм- Подгорица, са 56 бодова;

27. “Оживимо фолклорни дух” НВО Улцињска вила-Улцињ, са 54 бодова;

28. “Трагови исламске културе у Колашинском крају,, НВО Феномени-Колашин са 53 бодова;

29. “Сјећање на жртве 2018” НВО Форум Бошњака-Подгорица, са 53 бодова;

30. “Пјесничка калимера 2018” НВО Арт цлуб-Улцињ, са 52,5 бодова;

31. “Учимо словачки,, НВО Црногорско-Словачко пријатељства-Подгорица, са 52.5 бодова;

32. “Македонско сунце” НВО Црногорско македонско пријатељство – Киријња-Подгорица, са 52.5 бода;

33. “Знањем за људска и мањинска права,, НВО Проевропска лига Црне Горе’-Рожаје, са 52.5 бода;

34. ,,Подршка младим бошњацима-чувајмо све што нам је лијепо,, НВО ,,Плави Вир,, Бар

35. “Језичка традиција Бошњака” НВОЦентар за културу Бихор-Петњица, са 51.5 бодова;

36. “”Употреба албанског језика у Јавним установама општине Улцињ, НВО АРТ Цлуб-Улцињ И, са 51 бод;


Чланом 32е Закона о невладиним организацијама дефинисано је да пројекти не могу бити предложени за финансирање из разлога што је њихов укупан број бодова испод 50% укупног броја бодова. У вези са тим, 14 пројеката је добило мање од 50 бодова:

1.”,Радио Дукс и портал www.радиодукс.ме, НВО Хрватска кровна заједница;
2.Фолклорни ансамбал “Монтефолк”,, Куповина албанске народне ношње и сценографија за музичко-сценски приказ албанских игара са подручја Малесије,,.
3. НВО,,. Манифест,, Бијело Поље,, Промоција права Муслиманског народа кроз историју турбета у Црној Гори,,.
3.“Часопис за културу, науку и друштвена питања, Малесија 13” НВО Малесија-Подгорица.
4.“Савремена српска књижевност” НВО Културна сцена-Подгорица.
5.,, Жене говоре – Женска мањинска права некад и сад,” НВО Женске прице-Подгорица.
6.“Штампање четири броја часописа ,,Бузуку,,и књиге стари град-Свач” НВО Дон Гјон Бузуку-Улцињ.
7.“Часопис Хрватски гласник” НВО Хрватско грађанско друство Црне Горе-Котор;“.
8. Дани Мркојевића 2018” НВО Мркојевићи-Бар.
9.,,Ја која имам невиније руке ,Жена у стиху Весне Парун,, , НВО Заједница хрвата и пријатеља Ц.Г.-Подгорица.
10.,,Путевима традиције “ НВО ,,Одред извиђача Ибар,,-Рожаје.
11.“Етно фестивал “Малесија фест” 2018” НВО ,,Коха,, Тузи.
12.“Очување културног наслеђа кроз туристичку понуду” НВО Зелени Корак-Улцињ.
13.,,Катастар муслиманских гробља општине Рожаје,,НВО,,Моје Рожаје.
14.,,Од кварнера до лијепе Боке,НВО,, Музичка клапа,,Лунго Маре,,Котор.

Комисија је са утврђене Ранг листе, имајући у виду висину расположивих средстава, тражила изјашњење од 13, од укупно 15 прворангираних невладиних организација која су о томе да ли се пројекат, односно програм може реализовати са мање додијељених средстава, водећи при том рачуна о томе да се пројекат, односно програм, по правилу, финансира у износу који не може бити мањи од 80 % износа средстава наведеног у пријави на Јавни конкурс и да укупан износ средстава која се на основу јавног конкурса могу додијелити невладиној организацији за финансирање пројеката, односно програма, не може прећи 20 % од укупно опредијељених средстава која се расподјељују на основу конкурса.

Поступајући по овом позиву невладине организације које су позване сходно расположивом износу средстава и утврђеној ранг листи, подносиоци пријава пројеката и програма, доставиле су, у законски прописаном року од 10 дана од дана тражења изјашњења, у писаном облику изјашњење да са мање додијељених средстава могу реализовати пројекат, односно програм.
Комисија због неиспуњавања законског рока за пријаву на Конкурс није разматрала пројекте следеће НВО-ција:

1. Фондација,,Рамонда,,-Колашин;

2. НВО ,,Ја дјелујем,,-Улцињ;

3. НВО ,,Мултимедијални студио,,-Бијело Поље.

Комисија због неиспуњавања услова Конкурса (Достављена фотокопија Статута у коме су дефинисани циљеви и дјелатности и област дјеловања НВО – подносиоца и пријаве партнера НИЈЕ У СКЛАДУ са овим позивом – Развој и унапређење права мањинских народа и других мањинских националних заједница) је одбила следеће пројекте НВО:

1. ,,Врбица – културно информативни часопис за дјецу ,,НВО ,,Удружење издавача књижара-Подгорица;
2. ,, Сви смо једнаки,, НВО,, Мултимедијални студио Бијело Поље,,-Бијело Поље
3. ,,Очување, заштита и валоризација природног и културног наслеђа Крајине – Остроса,, НВО ,,Регионална развојна асоцијација-Улцињ бизнис асоцијација,,-Улцињ;
4. ,,Мултикултуралност и интеркултуралност у настави у основној школи,, НВО Удружење психолога Црне Горе;
5. ,,Хранитељство-породица за свако дијете,,НВО,, Импулс ,,–Никшић;
6. ,,Новинари без граница,, НВО ,,Центар за регионални развој,,-Рожаје
7. ,,Трг од ћирилице,, НВО,, Ћириличник,,-Никшић.

Због неиспуњавања допуне пријаве пројекта/програма Комисија је одбацила следе'е пројекте НВО:

1. ,,Дођи и ти…,,НВО,, Центар за развој и интеграција,,-Гусиње;
2. ,, Албански фестивал број 2,,НВО Институт за истраживање и развој,,-Рожаје;
3. ,, Дани албанске културе,, НВО К.У.Д Бихор,,-Рожаје;
4. ,, Вени Види Вици, ,НВО ,,Музеј сандзачког севдаха,,-Пљевља;
5. ,, Побратимство са црногорским културним просвјетним друштвом “Принцеза Ксенија” из Ловћенца,, НВО Креативно друство ,,Дуга,,-Беране;
6. ,, Музичка радионица Севдах,, НВО Центар за сеоски развој-Петњица;
7. ,,Едукација младих у очувању национално посебности бошњака,, НВО Центар за едукацију дјеце и младих-Рожаје;
8. ,,Објављивање часописа ,,Агапе,, НВО Центар за рурални развој-Подгорица;
9. ,,Муслимани, Бошњаци – Како и зашто,,НВО Осврт-Подгорица;
10. ,, Путевима традиције,, НВО Одред извиђача Ибар-Рожаје;
11. ,,Бошњачке традиционалне радиности,, НВО Инцијатива за регионални развој-Рожаје;
12. ,,Стоп стигматизацији и дискриминацији мањинских народа,, НВО Афирмативни Центар-Рожаје.

Комисија је одбацила допуну пријаве пројекта/програма, због достављања у једној коверти следећих НВО, а што је било у супротности са условима Конкурса:

1. ,,Ми Муслимани црногорског поријекла,, НВО Пчеларски центар-Плав;
2. ,, Округли сто – Муслимани данас -,,НВО Мрежа9-Плав;
3. ,,Медијске кампање за боље информисање албанаца у Црној Гори,,НВО РТВ ,,Луна глобал,,-Плав;
4. ,,Стари занати у нестајању,, НВО Апус-Плав;
5. ,,Округли сто –Албнци данас-,, НВО Монтенегро херц- Плав;
6. ,,Документарни филм “Калаба које више нема”НВО Леди Дајана-Плав;
7. ,,Медијске кампање–За боље муслимана у Црној Гори,, НВО Теута-Плав;
8. ,, Документарни филм “Касаба које више нема” НВО К.У.Д. Ибрик-Плав.

Полазећи од наведеног, Комисија је констатовала да су се стекли услови за доношење Одлуке којом ће се расподијелити расположива средства невладиним организацијама које су испуниле прописане услове. Сходно томе, а полазећи од расположивих средстава, Комисија је расподјелу извршила на начин што је невладиним организацијама са утврђене Ранг листе додјељивала средства до висине расположивих средстава, што значи да су средства додијељена за 15 пројеката односно програма у износу 161.453, 83еура.

Остале невладине организација које су биле предложене за финансирање сходно оствареним бодовима нису биле позване из разлога што није било преосталих средстава за финансирање њихових пројеката.
Невладине организација (њих 14) чији пројекти нису задовољили минимум од 50 бодова од стране процењивача/ица, нису ни могле бити предложене за финансирање.

Ова Одлука у складу са чланом 32з Закона о невладиним организацијама доставља се учесницима конкурса и објављује се на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и порталу е-Управе. Исто тако у смислу члана 32и Закона о невладиним организацијама Комисија ће у року од 30 дана од дана објављивања ове одлуке закључити са невладиним организацијама којима су додијељена средства за финансирање пројеката, односно програма, уговоре о начину исплате, коришћења средстава, извјештавању и надзору над реализацијом пројеката, односно програма.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву рјешења.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се покренути управни спор тужбом код Управног суда Црне Горе у року од 20 дана од дана достављања Одлуке.


Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама
Леон Гјокај, предсједник Комисије