Manja slova Veća slova RSS

>

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Datum objave: 18.12.2018 13:43 | Autor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „ Zaštita i promovisanje manjinskih prava “, objavljenim dana 14.05.2018. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblasti Razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica , Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u navedenoj oblasti Ministarstva za ljudska i manjinska (u daljem tekstu: Komisija) donosi:

Odluku
o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

I Odobrava se raspodjela sredstava u iznosu od 161.453,83€ za realizaciju sledećih projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, po Javnom konkursu za 2018. godinu, pod nazivom “Zaštita i promovisanje manjinskih prava”, broj 01-006-5/18 od 14.05.2018. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača/ica:

1. „Obrazovanje za multikulturalizam i interkulturalizam”, u iznosu od 11.575,00 eura, koji će realizovati NVO ”Centar za građansko obrazovanje“Podgorica.

2. „Promovisanje kulturne baštine Bošnjačkog naroda kod mladih „Bošnjačka Riznica”, u iznosu od 6.870 eura, koji će realizovati NVO ”Demokratski progres“, Bijelo Polje.

3. ,,Dokumentarni film „ Razlike koje nas obogaćuju” u iznosu od 8.000 eura, koji će realizovati NVO ”Glas Plava“, iz Plava.

4. „Škola demoktarstkog rukovođenja- Manjinska prava u CG”,u iznosu od 14.986 eura, koji će realizovati NVO ”Građanska alijansa“ Podgorica.
.
5. „Jezici manjinskih naroda u Javnoj upravi- između zakona i prakse”., u iznosu od 13.250 eura, koji će realizovati NVO ”Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)“, Podgorica.

6. ,,Talentom uvažavamo raličitosti”, u iznosu od 11.350,00 eura, koji će realizovati NVO ”Naša budućnost“, Nikšić.

7. ,,Moj jezik-ravnopravni jezik “, u iznosu 7.303,00 eura, koji će realizovati NVO ”Novi horizont“, Ulcinj.

8. ,,Očuvanje kulturnog nasleđa i jezika u Opštini Ulcinj”, u iznosu od 10.679,00 eura, koji će realizovati NVO ”Pelikan“,Ulcinj.

9. ,,Multikultura koja spaja”, u iznosu od 12.350,00 eura, koji će realizovati NVO ”Regionalni Centar za umjetnost, kuturu i medije- ELITA PLUS“,Ulcinj.

10. ,,Karavan romske umjetnosti”, u iznosu od 9.089,00 eura, koji će realizovati NVO ”Udruženje Roma Budo Tomović“,Nikšić.

11. ,,Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti”., u iznosu od 14.325 eura, koji će realizovati NVO ”Centar za demokratiju i ljudska prava- CEDEM“,Podgorica.

12. ,, Zapostavljeno, a ne zaboravljeno”, u iznosu od 7.365,00 eura, koji će realizovati NVO ” SOS telefon za žene i djecu Ulcinj“, Ulcinj.

13. ,,Očuvanje i razvoj kulture, tradicije i nacionalnog identiteta romske populacije u CG,, u iznosu od 12.060,00 eura, koji će realizovati NVO , ”Udruženje Roma Crne Gore, Podgorica“,Podgorica.

14. ,, Izučavanje hrvatske kulture i povjesti terenskom nastavom,, u iznosu 7.641,00 eura, NVO,,Gjurgjevo brdo,,-Tivat

15. ,,Evidentiranje objekata od značaja za manjine,, u iznosu od 14.605 eura, NVO ,,Ad hoc,, -Ulcinj

II Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove Odluke zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama kojima su dodijeljena sredstva za finansiranje projekata/programa, kojima će se definisati način isplate, korišćenje sredstava, izvještavanje i nadzor nad realizacijom projekta/programa za koji su dodijeljena sredstva.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Komisija za raspodjelu sredstava Ministarstva ljudska i manjinska prava za oblast razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica raspisala je Javni konkurs „Zaštita i promovisanje manjinskih prava“ broj 01-006-5/18 od 14.05.2018. godine, (u daljem tekstu: Javni konkurs) za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Javni konkurs je raspisan u skladu sa članom 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17). Konkurs je sačinjen u skladu sa članom 2 i 3 Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i pograma nevladinih organizacija u 2018. godini. („Službeni list CG“, br. 83/17) i članovima 3 i 4 Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br. 14/18). Predmetnim Konkursom je između ostalog navedeno da je ukupan iznos sredstava koja se raspodjeljuju nevladinim organizacijama 161.453,83€, u rasponu od 4.000 eura (minimalan iznos), do 15.000 eura (za maksimalan iznos).

S tim u vezi, na osnovu Javnog konkursa dostavljeno je 80 prijava od strane 80 nevladinih organizacija.

Postupajući po navedenim prijavama, Komisija je, nakon izvršene administrativne provjere prijavljenih projekata/programa, Zapisnikom br. 01-006-5/18-84, utvrdila da je od 80 dostavljenih prijava; 38 su ispunili uslove Konkursa, nepotpunih prijava bilo je 32, zbog nepoštovanja vremenskog roka odbijeni su projekti 3 NVO, dok je 7 projekata odbijeno zbog neispunjavanja uslova Konkursa . U skladu sa stavom 2 člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija je 28. juna 2018. godine, na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, objavila Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. Nevladine organizacije sa pomenute liste su bile dužne da, u roku od pet dana od dana objavljivanja Liste, otklone utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje. Nakon predviđenog roka, Zapisnikom konstatovano je da je od 32 NVO, 12 nevladinih organizacija postupilo na propisan način i dostavilo traženu dokumentaciju.
Nakon toga, 50 prijava nevladinih organizacija koje su ispunile uslove da mogu biti bodovane, u smislu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama, dostavljene su angažovanim nezavisnim procjenjivačima/cama, koji/e su izvršili/e bodovanje prema utvrđenim kriterijumima. Shodno izvršenom bodovanju od strane nezavisnih procjenjivača/ica Komisija je u skladu sa članom 32e Zakona o nevladinim organizacijama utvrdila Rang listu projekata/programa.

Polazeći od obaveza utvrđenih članom 32ž stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama Komisija je prilikom donošenja ove Odluke vodila računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projekta, odnosno programa u odnosu na ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu, broju bodova za svaki projekat/program. Članom 8 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18) predviđeno je da se konačan broj bodova za svaki projekat, odnosno program utvrđuje tako što se zbir ukupnog broja bodova dva nezavisna procjenjivača dijeli sa dva. Shodno tome, Komisija je sačinila Rang listu br. 01-006-3/18-60-2. Na Rang listi 36 projekata nevladinih organizacija je predloženo za finansiranje, s obzirom da njihov ukupan broj bodova prelazi 50% ukupnog broja bodova. Redosled ovih rangiranih projekata shodno ostvarenim bodovima je sledeći:

1. “Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti” – NVO Centar za demokratiju i ljudska prava-CEDEM – Podgorica, sa 88 bodova;

2. "Obrazovanjem za multikkulturalizam" – Centar za građansko obrazovanje- Podgorica, sa 81 bodom;

3. "Škola demokratskog rukovođenja" – NVO Građanska alijansa-Podgorica, sa 79,5 bodova;

4. “Moj jezik-ravnopravan jezik” – NVO Novi horizonti-Ulcinj, sa 77.5 bodova;

5. “Promovisanje kulturne baštine kod mladih bošnjaka“, NVO Demokratski progress-Bijelo Polje, sa 77 bodova;

6. “Karavani romske umjetnosti”, NVO Udruženje Roma ,,Budo Tomović,,-Podgorica sa 74.5 bodova;

7. “Jezici manjinskih naroda u javnoj uprave između zakona i u praksi “, NVO Incijativa mladih za ljudska prava-Podgorica , sa 73, bodova;

8. “ Evidentiranje objekata od značaja za manjine”, NVO Ad Hoc -Ulcinj, sa 71,5 boda;

9. ”Talentom uvažavamo različitosti”, NVO” Naša buducnost nk’’, sa 68,5 bodova;

10. “Očuvanje kulturnog nasleđa i jezika u opštini Ulcinj”-NVO ,,Pelikan“-Ulcinj sa 68,5,bodova;

11. ”Očuvanje i razvoj kulture,tradicije i nacionalnog identiteta romske, NVO – Udruženje Roma CG pg, sa 68 bodova;

12. “Zastupljenost albanske nacionalno manjine u organima uprave – NVO ”Regionalni centar za umjetnost i kulturu ELITA – Ulcinj, sa 67,5 bodova;

13. “Razlike koje nas obogaćuju” NVO Glas Plava , sa 67,5 bodova;

14. “Albanska Tradicija” NVO SOS telefon za žene i djecu-Ulcinj , sa 67 bodova;

15. “Izučavanje hrvatske kulture i povijesti terenskom nastavom ” NVO Gjurgjevo brdo-Tivat sa 67 bodova;

16. “Veća tolerancija-manja diskriminacija ” NVO Mladi info Montenegro-Podgorica, sa 66.5 bodova;

17. “Promocija romske kulture u borbi protiv prosjačenja” NVO Defentologija-Nikšić sa 66.5 bodova;

18. “Očuvanje i promocija sedamdesetgodišnjeg nasleđa” NVO KUD Ramadan Šarkić-Tuzi, sa 64 boda;

19. “Očuvanje albanskog jezika kroz informisanje albanaca putem Web stranice” NVO Promul-Ulcinj, sa 64 bodova;

20. “Škola o romskom identitetu” NVO Romska organizacija mladih-kročite sa nama-phien amenc’ Podgorica sa 62,5 bodova;

21. Bošnjaci u Crnoj Gori – kultura, tradicija i istorija kroz deset dokumentarnih serija i jedan film “” NVO Bošnjačko drustvo - Avlija -Rožaje, sa 62 bodova;

22. “Časopis “Sandžački zbornik” broj 1” NVO Bošnjačko drustvo – Avlija-Rožaje, sa 61,5 bodova;

23. “Zaposli Rome” NVO Klub kulutre-Bijelo Polje sa 61.5 bodova;

24. “Antidiskriminacija muslimana u Crnoj Gori – Medijske kampanje i informisanje” NVO Bošnjačko drustvo – Avlija-Rožaje, sa 60,5 bodova;

25. “Očuvanje i razvoj kulture jezika bošnjaka Crne Gore” NVO Građanksa inciativa mladih-Rožaje, sa 60,5 bodova;

26. Protiv predrasuda i diskriminacije BESA- filmska adapcija pripovjetke ,,Obraz,,-Akademika Zuvdije Hodzica NVO Progresivni film- Podgorica, sa 56 bodova;

27. “Oživimo folklorni duh” NVO Ulcinjska vila-Ulcinj, sa 54 bodova;

28. “Tragovi islamske kulture u Kolašinskom kraju,, NVO Fenomeni-Kolašin sa 53 bodova;

29. “Sjećanje na žrtve 2018” NVO Forum Bošnjaka-Podgorica, sa 53 bodova;

30. “Pjesnička kalimera 2018” NVO Art club-Ulcinj, sa 52,5 bodova;

31. “Učimo slovački,, NVO Crnogorsko-Slovačko prijateljstva-Podgorica, sa 52.5 bodova;

32. “Makedonsko sunce” NVO Crnogorsko makedonsko prijateljstvo – Kirijnja-Podgorica, sa 52.5 boda;

33. “Znanjem za ljudska i manjinska prava,, NVO Proevropska liga Crne Gore’-Rožaje, sa 52.5 boda;

34. ,,Podrška mladim bošnjacima-čuvajmo sve što nam je lijepo,, NVO ,,Plavi Vir,, Bar

35. “Jezička tradicija Bošnjaka” NVOCentar za kulturu Bihor-Petnjica, sa 51.5 bodova;

36. “”Upotreba albanskog jezika u Javnim ustanovama opštine Ulcinj, NVO ART Club-Ulcinj I, sa 51 bod;


Članom 32e Zakona o nevladinim organizacijama definisano je da projekti ne mogu biti predloženi za finansiranje iz razloga što je njihov ukupan broj bodova ispod 50% ukupnog broja bodova. U vezi sa tim, 14 projekata je dobilo manje od 50 bodova:

1.”,Radio Duks i portal www.radioduks.me, NVO Hrvatska krovna zajednica;
2.Folklorni ansambal “Montefolk”,, Kupovina albanske narodne nošnje i scenografija za muzičko-scenski prikaz albanskih igara sa područja Malesije,,.
3. NVO,,. Manifest,, Bijelo Polje,, Promocija prava Muslimanskog naroda kroz istoriju turbeta u Crnoj Gori,,.
3.“Časopis za kulturu, nauku i društvena pitanja, Malesija 13” NVO Malesija-Podgorica.
4.“Savremena srpska književnost” NVO Kulturna scena-Podgorica.
5.,, Žene govore – Ženska manjinska prava nekad i sad,” NVO Ženske price-Podgorica.
6.“Štampanje četiri broja časopisa ,,Buzuku,,i knjige stari grad-Svač” NVO Don Gjon Buzuku-Ulcinj.
7.“Časopis Hrvatski glasnik” NVO Hrvatsko građansko drustvo Crne Gore-Kotor;“.
8. Dani Mrkojevića 2018” NVO Mrkojevići-Bar.
9.,,Ja koja imam nevinije ruke ,Žena u stihu Vesne Parun,, , NVO Zajednica hrvata i prijatelja C.G.-Podgorica.
10.,,Putevima tradicije “ NVO ,,Odred izviđača Ibar,,-Rožaje.
11.“Etno festival “Malesija fest” 2018” NVO ,,Koha,, Tuzi.
12.“Očuvanje kulturnog nasleđa kroz turističku ponudu” NVO Zeleni Korak-Ulcinj.
13.,,Katastar muslimanskih groblja opštine Rožaje,,NVO,,Moje Rožaje.
14.,,Od kvarnera do lijepe Boke,NVO,, Muzička klapa,,Lungo Mare,,Kotor.

Komisija je sa utvrđene Rang liste, imajući u vidu visinu raspoloživih sredstava, tražila izjašnjenje od 13, od ukupno 15 prvorangiranih nevladinih organizacija koja su o tome da li se projekat, odnosno program može realizovati sa manje dodijeljenih sredstava, vodeći pri tom računa o tome da se projekat, odnosno program, po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80 % iznosa sredstava navedenog u prijavi na Javni konkurs i da ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finansiranje projekata, odnosno programa, ne može preći 20 % od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu konkursa.

Postupajući po ovom pozivu nevladine organizacije koje su pozvane shodno raspoloživom iznosu sredstava i utvrđenoj rang listi, podnosioci prijava projekata i programa, dostavile su, u zakonski propisanom roku od 10 dana od dana traženja izjašnjenja, u pisanom obliku izjašnjenje da sa manje dodijeljenih sredstava mogu realizovati projekat, odnosno program.
Komisija zbog neispunjavanja zakonskog roka za prijavu na Konkurs nije razmatrala projekte sledeće NVO-cija:

1. Fondacija,,Ramonda,,-Kolašin;

2. NVO ,,Ja djelujem,,-Ulcinj;

3. NVO ,,Multimedijalni studio,,-Bijelo Polje.

Komisija zbog neispunjavanja uslova Konkursa (Dostavljena fotokopija Statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti i oblast djelovanja NVO – podnosioca i prijave partnera NIJE U SKLADU sa ovim pozivom – Razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica) je odbila sledeće projekte NVO:

1. ,,Vrbica – kulturno informativni časopis za djecu ,,NVO ,,Udruženje izdavača knjižara-Podgorica;
2. ,, Svi smo jednaki,, NVO,, Multimedijalni studio Bijelo Polje,,-Bijelo Polje
3. ,,Očuvanje, zaštita i valorizacija prirodnog i kulturnog nasleđa Krajine – Ostrosa,, NVO ,,Regionalna razvojna asocijacija-Ulcinj biznis asocijacija,,-Ulcinj;
4. ,,Multikulturalnost i interkulturalnost u nastavi u osnovnoj školi,, NVO Udruženje psihologa Crne Gore;
5. ,,Hraniteljstvo-porodica za svako dijete,,NVO,, Impuls ,,–Nikšić;
6. ,,Novinari bez granica,, NVO ,,Centar za regionalni razvoj,,-Rožaje
7. ,,Trg od ćirilice,, NVO,, Ćiriličnik,,-Nikšić.

Zbog neispunjavanja dopune prijave projekta/programa Komisija je odbacila slede'e projekte NVO:

1. ,,Dođi i ti…,,NVO,, Centar za razvoj i integracija,,-Gusinje;
2. ,, Albanski festival broj 2,,NVO Institut za istraživanje i razvoj,,-Rožaje;
3. ,, Dani albanske kulture,, NVO K.U.D Bihor,,-Rožaje;
4. ,, Veni Vidi Vici, ,NVO ,,Muzej sandzačkog sevdaha,,-Pljevlja;
5. ,, Pobratimstvo sa crnogorskim kulturnim prosvjetnim društvom “Princeza Ksenija” iz Lovćenca,, NVO Kreativno drustvo ,,Duga,,-Berane;
6. ,, Muzička radionica Sevdah,, NVO Centar za seoski razvoj-Petnjica;
7. ,,Edukacija mladih u očuvanju nacionalno posebnosti bošnjaka,, NVO Centar za edukaciju djece i mladih-Rožaje;
8. ,,Objavljivanje časopisa ,,Agape,, NVO Centar za ruralni razvoj-Podgorica;
9. ,,Muslimani, Bošnjaci – Kako i zašto,,NVO Osvrt-Podgorica;
10. ,, Putevima tradicije,, NVO Odred izviđača Ibar-Rožaje;
11. ,,Bošnjačke tradicionalne radinosti,, NVO Incijativa za regionalni razvoj-Rožaje;
12. ,,Stop stigmatizaciji i diskriminaciji manjinskih naroda,, NVO Afirmativni Centar-Rožaje.

Komisija je odbacila dopunu prijave projekta/programa, zbog dostavljanja u jednoj koverti sledećih NVO, a što je bilo u suprotnosti sa uslovima Konkursa:

1. ,,Mi Muslimani crnogorskog porijekla,, NVO Pčelarski centar-Plav;
2. ,, Okrugli sto – Muslimani danas -,,NVO Mreža9-Plav;
3. ,,Medijske kampanje za bolje informisanje albanaca u Crnoj Gori,,NVO RTV ,,Luna global,,-Plav;
4. ,,Stari zanati u nestajanju,, NVO Apus-Plav;
5. ,,Okrugli sto –Albnci danas-,, NVO Montenegro herc- Plav;
6. ,,Dokumentarni film “Kalaba koje više nema”NVO Ledi Dajana-Plav;
7. ,,Medijske kampanje–Za bolje muslimana u Crnoj Gori,, NVO Teuta-Plav;
8. ,, Dokumentarni film “Kasaba koje više nema” NVO K.U.D. Ibrik-Plav.

Polazeći od navedenog, Komisija je konstatovala da su se stekli uslovi za donošenje Odluke kojom će se raspodijeliti raspoloživa sredstva nevladinim organizacijama koje su ispunile propisane uslove. Shodno tome, a polazeći od raspoloživih sredstava, Komisija je raspodjelu izvršila na način što je nevladinim organizacijama sa utvrđene Rang liste dodjeljivala sredstva do visine raspoloživih sredstava, što znači da su sredstva dodijeljena za 15 projekata odnosno programa u iznosu 161.453, 83eura.

Ostale nevladine organizacija koje su bile predložene za finansiranje shodno ostvarenim bodovima nisu bile pozvane iz razloga što nije bilo preostalih sredstava za finansiranje njihovih projekata.
Nevladine organizacija (njih 14) čiji projekti nisu zadovoljili minimum od 50 bodova od strane procenjivača/ica, nisu ni mogle biti predložene za finansiranje.

Ova Odluka u skladu sa članom 32z Zakona o nevladinim organizacijama dostavlja se učesnicima konkursa i objavljuje se na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i portalu e-Uprave. Isto tako u smislu člana 32i Zakona o nevladinim organizacijama Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke zaključiti sa nevladinim organizacijama kojima su dodijeljena sredstva za finansiranje projekata, odnosno programa, ugovore o načinu isplate, korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekata, odnosno programa.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U skladu sa navedenim odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana dostavljanja Odluke.


Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
Leon Gjokaj, predsjednik Komisije