Manja slova Veća slova RSS

>

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2018. godinu

Datum objave: 17.12.2018 12:59 | Autor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj 01-006-2/18 od 14.05.2018. godine nevladinim organizacijama za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 17. decembra 2018. godine donosi


ODLUKU O
RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI ZA 2018. GODINU


I Odobrava se finansiranje sledećih projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2018. godinu:

1. „Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba na lokalnom nivou, kroz izgradnju kapaciteta policije, tužilaštva i lokalne samouprave“ u iznosu od 17.914,00 EUR, predložen od NVO Građanska alijansa iz Podgorice;
2. „LGBTIQ Sklonište“ u iznosu od 17.780,00 EUR, predložen od NVO LGBT Forum Progres iz Podgorice;
3. “Doprinos zaštiti ljudskih prava i promociji zdravstvene zaštite LGBTI osoba kroz jačanje svijesti i borbi protiv diskriminacije” u iznosu od 14.248,00 EUR , predložen od NVO CAZAS iz Podgorice;
4. “Ne diskriminaciji - Da različitosti!” u iznosu od 13.905,00 EUR predložen od NVO Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice;
5. “Da razumijevanje bude način ” u iznosu od 8.793,00 EUR predložen od NVO Aktivna zona sa Cetinja;
6. “Ponosno ka jednakosti - PRIDE Montenegro 2018” u iznosu od 15.040,00 EUR predložen od NVO LGBTIQ Asocijacija „Queer Montenegro iz Podgorice;
7. „Socijalni i društveni centar za LGBTIQ zajednicu - Sogi centar“ u iznosu od 14.280,00 EUR predložen od NVO LGBTIQ Socijalni centar iz Podgorice;
8. „(Ne)Zaštićeni“ u iznosu od 15.064,00 EUR predložen od NVO 35mm iz Podgorice;
9. „Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori“ u iznosu od 5.976,00 EUR predložen od NVO Asocijacija Spektra iz Podgorice.

II Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke, zaključiti Ugovore sa nevladinim organizacijama iz stava I ove odluke, kojim će se definisati način isplate i korišćenje sredstava, izvještavanje i nadzor nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje:

Shodno članu 32v Zakona o nevladinim organizacijama, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17), Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018) i Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava po javnom konkursu za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, dana 14.05.2018. godine (na portalu Ministarstva za ljudska i manjiska prava i internet portalu e –uprave) objavila je Javni konkurs broj 01-006-2/18 za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori.

Predmetnim Konkursom je pored utvrđenih ciljeva i prioriteta između ostalog navedeno da je ukupan iznos sredstava koja se raspodjeljuju nevladinim organizacijama 120.000,00 eura, u rasponu od 7.000 eura (minimalan iznos), do 20.000 eura (za maksimalan iznos).

Na adresu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, po navedenom Konkursu, pristiglo je 18 prijava projekta/programa NVO i to: „Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba na lokalnom nivou, kroz izgradnju kapaciteta policije, tužilaštva i lokalne samouprave“ predložen od strane NVO Građanska alijansa iz Podgorice; „LGBTIQ Sklonište“ predložen od strane NVO LGBT Forum Progres iz Podgorice; „Doprinos zaštiti ljudskih prava i promociji zdravstvene zaštite LGBTI osoba kroz jačanje svijesti i borbi protiv diskriminacije“ predložen od strane NVO Cazas iz Podgorice; „Integrisani sistemski pristup poboljšanja kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ predložen od strane NVO Juventas iz Podgorice; „Ponosno ka jednakosti - PRIDE Montenegro 2018“ predložen od strane NVO LGBTIQ Asocijacija „Queer Montenegro“ iz Podgorice; „Ne diskriminaciji - Da različitosti!“ predložen od strane NVO Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice; „Iza duge“ predložen od strane NVO Skadar Lake iz Podgorice; „Na krilima anđela“ predlože od strane NVO RTV - Luna Global iz Plava; „Ljubav iz ormana/romana“ predložen od strane NVO Spes iz Podgorice; „Moje Sunce sija“ predložen od strane NVO Multimedijalni studio iz Bijelog Polja; „LGBT Servis“ predložen od strane NVO Montenegro herc iz Plava; „(Ne)zaštićeni“ predložen od strane NVO 35mm iz Podgorice; „Unapređivanje dimenzije ljudskih prava u obrazovnom sistemu i osnaživanje prava LGBTI osoba, poštovanja i prihvatanja različitosti“ predložen od strane NVO Otvorena škola iz Danilovgrada; „Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori“ predložen od strane NVO Asocijacija Spektra iz Podgorice; „Socijalni i društveni centar za LGBTIQ zajednicu - Sogi Centar“ predložen od strane NVO LGBTIQ Socijalnog centra iz Podgorice; „Okrugli sto - LGBT u fokusu“ predložen od strane NVO Naši dani iz Plava; „Da razumijevanje bude način“ predložen od strane NVO Aktivna zona sa Cetinja; „Unapređenje znanja i kompetencija nastavnog osoblja za rad sa LGBT osobama“ predložen od strane NVO Balans iz Podgorice.

Postupajući po navedenim prijavama, Komisija je, nakon izvršene administrativne provjere prijavljenih projekata/programa kojom je provjeravala blagovremenost i urednost dokumentacije (konstatovano i na zapisnik br.01-006-2/18-47 od 04.07.2018. godine), utvrdila da su, od ukupno 18 prijava predloga projekata/programa koji su pristigli na adresu Komisije, 4 podnosioca prijave dostavila uredne i potpune prijave i to: NVO LGBT Forum Progres iz Podgorice; NVO Asocijacija Spektra iz Podgorice; NVO LGBTIQ Socijalni centar iz Podgorice i NVO Građanska alijansa iz Podgorice;

Komisija je istovremeno odbacila 2 prijave programa/projekta nevladinih organizacija iz razloga što u statutima tih organizacija nema utvrđenih djelatnosti koje se odnose na zaštitu i unapređenje prava LGBTI osoba, i to: „Iza duge“ predložen od strane NVO Skadar Lake iz Podgorice i „Unapređivanje dimenzije ljudskih prava u obrazovnom sistemu i osnaživanje prava LGBTI osoba, poštovanja i prihvatanja različitosti“ predložen od strane NVO Otvorena škola iz Danilovgrada.

Komisija je takođe utvrdila da 12 podnosilaca prijava projekta/programa nije dostavilo urednu i potpunu prijavu i to: NVO CAZAS iz Podgorice; NVO Montenegro herc iz Plava; NVO RTV “Luna global” iz Plava; NVO Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice; NVO Spes iz Podgorice; NVO Multimedijalni studio iz Bijelog Polja; NVO 35mm iz Podgorice; NVO Naši dani iz Plava; NVO Aktivna zona sa Cetinja; NVO Balans iz Podgorice; NVO Juventas iz Podgorice; NVO LGBTIQ Asocijacija „Queer Montenegro iz Podgorice, pa je shodno članu 32g Zakona o nevladinim organizacijama Komisija dana 28.06.2018.godine na portalu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i portalu e - uprave objavila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu po javnom konkursu broj: 01 – 006-2/18 -42, sa pozivom da u roku od pet dana od dana objavljivanja liste otklone utvrđene nedostatke i dostave dopunu dokumentacije, sa napomenom da će u suprotnom prijave biti odbačene.

Postupajući po Listi NVO koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po ovom javnom konkursu, Komisija je utvrdila da je 12 nevladinih organizacija blagovremeno dopunilo prijavu. Komisija je, nakon uvida u dostavljene dopune, prihvatila prijave projekata/programa sledećih organizacija: NVO CAZAS iz Podgorice; NVO Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice; NVO Spes iz Podgorice; NVO Multimedijalni studio iz Bijelog Polja; NVO 35mm iz Podgorice; NVO Aktivna zona sa Cetinja; NVO Balans iz Podgorice; NVO Juventas iz Podgorice; NVO LGBTIQ Asocijacija „Queer Montenegro iz Podgorice, dok je odbacila prijave projekata/programa sledećih organizacija NVO Montenegro herc iz Plava; NVO RTV “Luna global” iz Plava; NVO Naši dani iz Plava, iz razloga što dopune navedenih organizacije nisu sadržale potpune informacije o realizovanim projektima ili aktivnostima u oblasti koje se odnose na zaštitu i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u 2017. godini, a koje su zahtijevane Javnim konkursom za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2018. godinu.

U skladu sa članom 32 đ Zakona o nevladinim organizacijama, dva nezavisna procjenjivača , određena rješenjem ovog Ministarstva br.01-006-2/18-51 i br. 01-006-2/18-50 od 18. jula 2018. godine, su ocjenjivali 13 projekta/programa organizacija čija je prijava u smislu Zakona o nevladinim organizacijama uredna, potpuna potpuna i blagovremena i to: NVO CAZAS iz Podgorice; NVO Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice; NVO Spes iz Podgorice; NVO Multimedijalni studio iz Bijelog Polja; NVO 35mm iz Podgorice; NVO Aktivna zona sa Cetinja; NVO Balans iz Podgorice; NVO Juventas iz Podgorice; NVO LGBTIQ Asocijacija „Queer Montenegro iz Podgorice; NVO Građanska alijansa iz Podgorice; NVO LGBT Forum Progres iz Podgorice; NVO LGBTIQ Socijalni centar iz Podgorice; NVO Asocijacija Spektra iz Podgorice.

U postupku procjenjivanja kvaliteta gore navedenih projekata/programa NVO-a, Komisija je konstatovala da je projektna aplikacija NVO Juventas iz Podgorice finansirana od strane Evropske komisije u iznosu od 84%, te da kofinansiranje projekata podržanih iz EU fondova podrazumijeva vođenje drugačijeg postupka u odnosu na finansiranje projekata/programa NVO u skladu sa Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs. Shodno navedenom, Komisija je odbacila projektnu prijavu pod nazivom „Integrisani sistemski pristup poboljšanja kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ predloženu od strane NVO Juventas iz Podgorice.

Na osnovu dostavljenih bodovnih lista sačinjenih od strane dva nezavisna procjenjivača, Komisija je pozivom na član 8 Uredbe o finansiranju programa i projekata nevladinim organizacijama u oblastima od javnog interesa utvrdila konačan broj bodova za svaki projekat/program na način što je ukupan broj bodova dva nezavisna procjenjivača sabrala i podijelia na dva, dobila prosječne bodove po svim projektima i svim kriterijumima, te shodno članu 32e Zakona o nevladinim organizacijama utvrdila rang listu projekata/programa koji su bodovani.

Uvidom u rang listu projekata/programa koji su bodovani (Broj: 01-006-2/18-63, od 15.11.2018.g.), Komisija je utvrdila da je 9 prijava projekata/programa bodovano sa više od 50% od ukupnog broja propisanih bodova na osnovu kriterijuma iz člana 32d Zakona o nevladinim orgainzacijama, i to projekti: „Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba na lokalnom nivou, kroz izgradnju kapaciteta policije, tužilaštva i lokalne samouprave“ predložen od strane NVO Građanska alijansa iz Podgorice (76,5 bodova); „LGBTIQ Sklonište“ predložen od strane NVO LGBT Forum Progres iz Podgorice (73 bodova); „Doprinos zaštiti ljudskih prava i promociji zdravstvene zaštite LGBTI osoba kroz jačanje svijesti i borbi protiv diskriminacije“ predložen od strane NVO Cazas iz Podgorice (72,5 bodova); Ne diskriminaciji - Da različitosti!“ predložen od strane NVO Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice (67,5 bodova); „Da razumijevanje bude način“ predložen od strane NVO Aktivna zona sa Cetinja (61 bod); „Ponosno ka jednakosti - PRIDE Montenegro 2018“ predložen od strane NVO LGBTIQ Asocijacija „Queer Montenegro“ iz Podgorice (60,5 bodova); „Socijalni i društveni centar za LGBTIQ zajednicu - Sogi Centar“ predložen od strane NVO LGBTIQ Socijalnog centra iz Podgorice (60,5 bodova); „(Ne)zaštićeni“ predložen od strane NVO 35mm iz Podgorice (58 bodova); „Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori“ predložen od strane NVO Asocijacija Spektra iz Podgorice (52 boda).

Takođe, uvidom u rang listu, Komisija je utvrdila da 2 prijave projekata/programa imaju manje od 50% od ukupnog broja propisanih bodova na osnovu kriterijuma iz člana 32d Zakona o nevladinim orgainzacijama, i to: „Ljubav iz ormana/romana“ predložen od strane NVO Spes iz Podgorice (48 bodova) i „Unapređenje znanja i kompetencija nastavnog osoblja za rad sa LGBT osobama“ predložen od strane NVO Balans iz Podgorice (45,5 bodova), kao i da je prijava projekta/programa pod nazivom „Moje Sunce sija“, predložena od strane NVO Multimedijalni studio iz Bijelog Polja, u kriterijumu 1. Doprinos ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti projekta, odnosno programa imala 15 bodova, čime shodno članu 32e Zakona o nevladinim organizacijama nije ispunila traženi minimum od 17,5 bodova u predmetnom kriterijumu. Shodno navedenom, prijave projekata/programa NVO Spes iz Podgorice, NVO Balans iz Podgorice i NVO Multimedijalni studio iz Bijelog polja pozivajući se na član 32e Zakona o nevadinim organizacijama nisu uzete u obzir prilikom finansiranja.

Shodno članu 32ž Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija je prilikom donošenja ove odluke vodila računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projekta, odnosno programa u odnosu na ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu i broju bodova utvrđenih za svaki projekat/program utvrđenim od strane procjenjivača, posebno uzimajući u obzir preporuke procjenjivača datih u odnosu na predlog za rebalans/umanjenje bužeta projekata/programa.

Nadalje, a postupajući po preporukama procjenivača, sadržanim u evaluacionim listovima pojedinačnih projekata, Komisija je shodno članu 32ž stav 6 Zakona o nevladinim organizacijama, zatražila od NVO Građanska alijansa, NVO Centar za građansko obrazovanje, NVO Cazas, NVO LGBT Forum Progres, NVO LGBTIQ Socijalni centar, NVO Aktivna zona, NVO LGBTIQ asocijajcija „Queer Montenegro“ i NVO 35mm da se izjasne da li sa manje dodijeljenih sredstava, u iznosu koji ne može biti manji od 80%, mogu realizovati projekat, odnosno program, s pozivom da se u roku od najkasnije 10 dana izjasne s tim u vezi.

U odnosu na navedeni predlog za izjašnjenje, sve organizacije su u zakonskom roku dostavile odgovor, nakon čega je Komisija utvrdila da je od predviđenog fonda za finansiranje projekata/programa NVO-a za 2018. godinu preostalo neraspodijeljenih finansijskih sredstava u iznosu od 5.976,00 EUR, te je Komisija potom zatražila izjašnjenje od NVO Asocijacije Spektra da li sa preostalim finansijskim sredstvima (5.976,00 EUR) može realizovati projekat/program koji je prijavila na javni konkurs, na šta je NVO Asocijacija Spektra dostavila potvrdno izjašnjenje.

Obaveza zaključivanja ugovora sa nevladinim organizacijama iz stava 2 ove Odluke je utvrđena na osnovu člana 32i Zakona o nevladinim organizacijama.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ove odluke nezadovoljna strana može pokrenuti spor pred Upravnim sudom u roku od 20 dana od dana dostavljanja Odluke stranci.

Predsjednica Komisije
Blanka Radošević Marović