Manja slova Veća slova RSS

>

Istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
Datum objave: 17.04.2018 10:53 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Programom rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2018. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, organima državne uprave, službama Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore, sudovima, državnom tužilaštvu i organima lokalne samouprave.

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o državnim službenicima i namještenima i Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne samouprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto. Ovakva potreba proizilazi i iz potreba i zahtjeva Evropske Unije.

Osnovni cilj sprovođenja istraživanja jeste prikupljanje podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih, kako bi smo, u svom daljem radu, imali osnovu za sprovođenje pomenute ustavne i zakonske garancije. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo za pomenute svrhe, neće se zloupotrebljavati, a kompletan proces  će se odvijati u skladu sa zakonskim rješenjima o tajnosti ličnih podataka.

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Uprava za kadrove je utvrdila Upitnike za sprovođenje istraživanja koje će se realizovati u državnim organima, organima državne uprave, službama Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore, sudovima, državnom tužilaštvu i organima lokalne samouprave.

Koordinatori iz državnih organa, organa državne uprave, službe Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore, sudova, državnog tužilaštvu i organa lokalne samouprave, u obavezi su da popunjene upitnike dostave Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, najkasnije do 3. maja 2018. godine, i to u prilogu akta u kojem će biti naznačeno; koliki je ukupan broj zaposlenih državnih službenika i namještenika u tom organu (posebno naveden broj zaposlenih na neodređeno i zaposlenih na određeno vrijeme) i koliko je upitnika popunjeno od strane ispitanika.

Upitnik ne popunjavaju pripravnici i lica koja su angažovana po osnovu ugovora                                                                    

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u organima državne uprave i drugim državnim organima

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u sudovima

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u državnom tužilaštvu

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u organima lokalne samouprave

 

Za dodatne informacije:

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava                          Uprava za kadrove

Leon Gjokaj, br.tel: 020/482-126                                               Đuro Nikač, br.tel:   020/ 203-191

leon.gjokaj@mmp.gov.me                                                       djuro.nikac@uzk.co.me

Fikret Ljuljanović, br.tel: 069/541-941                                      Vladana Miranović, br.tel:067/885-558                            

fikret.ljuljanovic@mmp.gov.me                                                vladana.miranovic@uzk.co.me