Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv NVO koje djeluju u oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava“, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda, za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Javni poziv NVO koje djeluju u oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava“, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda, za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
Datum objave: 12.02.2018 14:28 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Javni poziv NVO koje djeluju u oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava“, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda, za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), te Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa  i visine sredstava za finansiranje  projekata i programa nevladinih organizacija u 2018 godini (“Službeni list Crne Gore” broj 83/17), Ministarstvo ljudska i manjinska prava upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava”, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda

za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo ljudska i manjinska prava obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na javnom konkursu za oblast “Zaštita i promovisanje ljudskih I manjinskih prava”, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda (u daljem tekstu: Komisija). Shodno Zakonu, Komisiju će činiti predsjednik/ca i dva člana/ice, od kojih su predsjednik/ca i jedan/na član/ica državni službenici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a drugi/a član/ica predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava”, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda.

Za člana/icu Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog/u kandidata/kinju..

Više nevladinih organizacija može predložiti istog/u kandidata/kinju.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji neće moći učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga/ju je predložila za predstavnika/cu ove Komisije.

Ako nevladine organizacije ne predlože svog/u predstavnika/icu za člana/icu komisije ili izabrani/a predstavnik/ica nevladinih  organizacija  ne može  učestvovati  u odlučivanju, za drugog/u člana/icu  komisije  određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva.

I -Nadležnosti  i zadaci Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama:

-          objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;

-          objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;

-          objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;

-          utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;

-          odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;

-          traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

-          dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;

-          zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;

-          prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;

-          sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.

-         

II  -Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kandidatkinju  za člana/icu  Komisije ukoliko ispunjava sledeće uslove:

       -       upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva

        -     u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na  oblast  “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava”, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda ;

        -    u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti koje se odnose na oblast  “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava”, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda

      -     je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  (bilans stanja i bilans uspjeha)        

        -   više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce.

         

III  Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Komisije može biti lice koje:

-          je crnogorski državljanin/nka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

-          posjeduje iskustvo u realizaciji projekata u oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava”, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda;

-          nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

 

IV - Nevladina organizacija, uz predlog kandidata/kinju za člana/icu Komisije, dostavlja:

-          kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

-          kopije akta o osnivanju i statuta;

-          pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti;

-          kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

-          izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce;

-          fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana Komisije;

-          biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava”, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda;

-          izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

-          izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

 

V -Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlog kandidata za člana/icu Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mmp.gov.me objaviti listu kandidata koji su predloženi za člana Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Za člana/icu Komisije ministar za ljudska i manjinska prava će, u roku od pet dana od objavljivanja liste kandidata, izabrati onog/u kandidata/kinju za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlozi kandidata/kinja sa potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Rimski trg 45, 81000 Podgorica, sa napomenom: “Predlaganje kandidata/kinju za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, u oblasti oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava“, konkretno unaprijeđenja zaštite i prava manjinskih naroda.