Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Saradnja sa NVO

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava- zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18), i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast LGBTI

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18),

26.12.2018.

Poklon slagalice u okviru kampanje "Svi zajedno za jednakost"

Poklon slagalice u okviru kampanje "Svi zajedno za jednakost"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake godine u cilju zaštite, promocije i unaprijeđenja prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju objavljuje i distribuira u lako razumljivom formatu međunarodna dokumenta o ljudskim pravima koja bi bila od koristi djeci sa intelektualnim invaliditetom.

18.12.2018.

Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023

Shodno Programu rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 – 2020, ustanovljena je obaveza izrade Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023.

07.12.2018.

"Don Žuan" izveden u znaku podrške ostvarivanju ljudskih prava pod jednakim uslovima

"Don Žuan" izveden u znaku podrške ostvarivanju ljudskih prava pod jednakim uslovima

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Crnogorsko narodno pozorište u saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava i unaprijeđenjem položaja lica sa invaliditetom, te zaštite žena od nasilja i nasilja u porodici, uvažavajući princip ljudskih prava, organizovali su sinoć praćenje predstave “Don Žuan”, na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta.

27.11.2018.

Javni poziv: Nacrt strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), pokreće Javnu raspravu o

21.11.2018.

Konkurs za dodjelu stipendija studentima/kinjama romske i egipćanske populacije za I semestar studijske 2018/19. godine

Na osnovu člana 41 stav 1 Zakona o državnoj upravi („Službeni list RCG“, broj 38/03 i „Službeni list CG“, br. 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), i u skladu sa mjerom broj 2.1.5.iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 za 2018. godinu, u cilju povećanja stepena upisa pripadnika/ca romske i egipćanske populacija na visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

21.11.2018.

Konkurs za dodjelu stipendija za I polugodište školske 2018/19.učenicima/ama romske i egipćanske populacije

Na osnovu člana 41 Zakona o državnoj upravi („Službeni list RCG“, broj 38/03 i „Službeni list CG“, br. 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), i u skladu sa mjerom broj 2.1.4. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 za 2018. godinu, u cilju povećanja stepena upisa romske i egipćanske djece u srednje škole, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

21.11.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava na osnovu Javnog konkursa "Za rodni balans u Crnoj Gori"

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Za rodni balans u Crnoj Gori “, objavljenim dana 14.05.2018. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblasti rodne ravnopravnosti, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u navedenoj oblasti Ministarstva za ljudska i manjinska (u daljem tekstu: Komisija)donosi Odluku

21.11.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za 2018. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj 01-006-1/18 od 14.05.2018. godine nevladinim organizacijama za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava