Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u Radnom tijelu za izradu novog Programa sprovođenja za 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

Datum objave: 08.10.2018 14:57 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u  

Radnom tijelu za izradu novog Programa sprovođenja za 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

 

Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za period 2017 – 2021 ( u daljem tekstu: PAPRR),  koji je Vlada Crne donijela u martu 2017,  zajedno sa dvogodišnjim Programom sprovođenja, predstavlja treći po redu razvojni dokument za implementaciju politike rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori.  

U skladu s Programom rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu, za I kvartal 2019. godine predviđeno je donošenje dvogodišnjeg Programa sprovođenja za 2019 i 2020. godinu Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti  2017-2021.  Novim  Programom  sprovođenja za 2019 i 2020, u  svakoj oblasti biće određen strateški cilj, definisane aktivnosti, nosioci, partneri, vremenski okvir, indikatori, sredstva verifikacije i potrebna finansijska sredstva za realizaciju predviđenih aktivnosti.  

S tim u vezi, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kao nadležni organ, obrazuje radno tijelo sa zadatkom da izradi tekst predloga navedenog akta. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom djelovanju bave pitanjima unaprijeđenja ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti,  vaspitanja  i obrazovanja žena,  ekonomskog osnaživanja  žena,  rodno osjetljivm  zdravstvenom  zaštitom, nasilja  u porodici, sa akcentom na nasilje nad ženama, medijima  i kulturom, kao i  učešćem  žena u političkom i javnom životu da predlože predstavnika/cu  za člana/icu  radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

 

Nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu novog Programa sprovođenja za 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti će imati tri predstavnika/ce.

 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog/ju predstavnika/cu u radnom  tijelu:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da  se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova/ica  organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca  nevladine organizacije u radnom tijelu:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke , rukovodeća lica ili državni/e službenici/e, odnosno namještenici/e;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika/ce  nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografija predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika/ce  nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika/ce  nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica  organa političke partije, javni funkcioner/ke, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

- izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

 

Rok i način dostavljanja predloga:

Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava radnim danima od 10.00 časova do 14.00 časova, ili poštom na adresu,  Rimski trg 46, Podgorica  u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu novog Programa sprovođenja za 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017-2021.

 

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mmp.gov.me i www.euprava.me

 

Obrazac se može preuzeti ovdje:Obrazac 2.docx

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava