Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

18.10.2019.

Podrška budućim preduzetnicama u Bijelom Polju kroz projekat "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo”

Podrška budućim preduzetnicama u Bijelom Polju kroz projekat "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo” Opština Bijelo Polje je budžetom za ovu godinu po prvi put izdvojila sredstva za podsticaj razvoja ženskog preduzetništa u iznosu od 10.000 eura, koja će u narednom periodu biti realizovana, poručeno je sa konferencije u okviru projekta "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo” koja je održana u Bijelom Polju.

11.10.2019.

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Ključ je u rukama žene“, objavljenim dana 28.02.2019. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti rodne ravnopravnosti, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u navedenoj oblasti Ministarstva za ljudska i manjinska (u daljem tekstu: Komisija) donosi Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti.

01.10.2019.

Poštovanje rodne ravnopravnosti kao instrumenta veće bezbjednosti u obrazovanju

Poštovanje rodne ravnopravnosti kao instrumenta veće bezbjednosti u obrazovanju

U savremenim društvima, pogotovo onim tranzicionim kao što je naše, obrazovnom sistemu nameće se obaveza da mjenja društveni kontekst i bude jedan od glavih promotera rodne ravnopravnosti, kao i ljudskih prava

24.09.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u cilju punog poštovanja zaštite prava lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u cilju punog poštovanja zaštite prava lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije

Treba dalje razvijati međusektorsku saradnju, pristupačnost zdravstvene zaštite za žene sa invalitiditetom, kao i da se servisi podrške za izlaz iz nasilja učini dostupnim i ženama sa invaliditetom, odnosno nephodno je da se više ulaže napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima

23.07.2019.

NE DIJELI DJECU, PODIJELI NASLEDSTVO!

Žene u Crnoj Gori i dalje ne ostvaruju imovinska prava, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima. Običajno pravo odricanja od imovine u korist muških članova porodice je jače od zakona.

17.06.2019.

Principi rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena u Crnoj Gori – fokus obuka Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Misije OEBS-a

Principi rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena u Crnoj Gori – fokus obuka Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Misije OEBS-a

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti i Misija OEBS-a u Crnoj Gori će nastaviti da podržavaju rad kontakt osoba za rodnu ravnopravnost, imenovanih od strane opština, kao efikasan način promovisanja rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena na lokalnom nivou.

12.06.2019.

Sprječavanje i suzbijanje seksizma:Komitet ministara Savjeta Evrope usvojio Preporuku CM/Rec(2019)1

Podsjećajući da seksizam predstavlja manifestaciju istorijski nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, koja dovodi do diskriminacije i sprečava potpuno napredovanje žena u društvu te da je široko rasprostranjen i da preovladava u svim sektorima i svim društvima Komitet ministara 27. marta 2019. godine na 1342. sastanku zamjenika ministara usvojio Preporuku CM/Rec(2019)1 sa smjernicama odnosno mjerama za sprječavanje i suzbijanje seksizma.

10.06.2019.

Razmotren Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA) i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)

Razmotren Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA)  i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)

Na 34. sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost , ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka predstavio je Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA) i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030), koji je Vlada Crne Gore poslala UN-u na dalje postupanje.

02.06.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovali dvodnevnu radionicu na temu rodne ravnopravnosti za kontakt osobe na lokalnom nivou

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovali dvodnevnu radionicu na temu rodne ravnopravnosti za kontakt osobe na lokalnom nivou

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori će nastaviti jačanje kapaciteta Mreže lokalnih kontakt osoba pružajući ekspertizu, organizujući treninge i koordinaciju između zainteresovanih strana.

17.05.2019.

Žensko preduzetništvo važan uslov za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore i uspostavljanje pune rodne ravnopravnosti

Žensko preduzetništvo važan uslov za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore i uspostavljanje pune rodne ravnopravnosti

Povodom Svjetskog dana ženskog preduzetništva, danas je u Podgorici već tradiconalno održana konferencija „Moć žena“ u organizaciji Udruženja preduzetnica Crne Gore, a u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Konferencija je okupila veliki broj učesnika i učesnica, ne samo iz Crne Gore već i iz regiona...